Turn Your Data Center Power Equations Up-Side Down

Reserve now Aktiebok News
Kallelse Årsstämma + Årsredovisning 2015
14/04/2016
Uppdatering 2016-04-19: Årsredovisning för Elementica 2015
 
Aktieägarna i Elementica Data Center Construction AB (publ) ("Elementica") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 maj 2016 klockan 15.00 på moderbolaget Bahnhofs kontor med adress Tunnelgatan 2, Stockholm.
 
Rätt att delta i årsstämman har sådan aktieägare som antecknats som aktieägare i aktieboken avseende förhållandena den 11 maj 2016. Aktieboken finns sökbar på hemsidan elementica.se. Aktieägare som företräds av ställföreträdare eller ombud skall kunna uppvisa en av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Legitimation krävs för att deltaga på stämman.
 
Anmälan om deltagande i årsstämman bör göras senast den 13 maj klockan 17.00. Anmälan kan skickas till Bahnhof antingen under adress Bahnhof AB, Att: Marcus Pettersson, Tunnelgatan 2, 111 37 STOCKHOLM, eller elektroniskt via e-post till marcus.pettersson@bahnhof.net - vänligen uppge namn och person- eller organisationsnummer. I förekommande fall bör fullmakt för ställföreträdare och ombud bifogas.
 

Förslag till dagordning (2016)
 
1.Val av ordförande vid stämman
 
2.Upprättande och godkännande av röstlängd
 
3.Godkännande av dagordning
 
4.Val av en eller flera justeringsmän
 
5.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 
6.Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. I anslutning till denna punkt, anförande av den verkställande direktören och eventuella frågor från aktieägarna
 
7.Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 
 
8.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören
 
9.Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter
 
10.Fastställande av arvode till styrelse och revisorer
 
11.Val av styrelse
 
12.Val av revisor
 
13.Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera högst 4.000.000 stycken nya aktier intill dagen för nästa årsstämma.
 
14.Stämmans avslutande
 
 
Förslag
 
Punkten 9
Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara fem och antalet suppleanter noll.
 
Punkten 11
Omval av sittande styrelse. 
 
Punkten 13
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, att vid ett eller flera tillfällen emittera upp till och med 4.000.000 aktier mot kontant betalning, apport eller kvittning. Emission skall enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan undantag från aktieägares företrädesrätt. Skälet till att emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är för att kunna bredda bolagets ägarkrets och möjliggöra att bolagets utveckling och expansion kan fortsätta i oförminskad takt samt för att införskaffa kapital för genomförande av förvärv av företag eller rörelser. Villkoren för emission skall vara marknadsmässiga. 
 
För beslut enligt styrelsens förslag krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst 2/3-delar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.
 
Övrigt
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse till beslut hålls tillgängliga på Elementicas hemsida www.elementica.se eller hos moderbolaget Bahnhof på adress Tunnelgatan 2, 111 37 Stockholm, senast två veckor före stämman.
 

PRESS AND MEDIA ENQUIRIES
Jon Karlung, CEO, Bahnhof AB / Elementica AB
info@elementica.se