Turn Your Data Center Power Equations Up-Side Down

Reserve now Aktiebok News
Kallelse årsstämma Elementica Data Center Construction AB (publ)
13/05/2019

Aktieägarna i Elementica Data Center Construction AB (publ) ("Elementica") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 maj 2019 klockan 15.00 på moderbolaget Bahnhofs kontor med adress Tunnelgatan 2, Stockholm.

Rätt att delta i årsstämman har sådan aktieägare som antecknats som aktieägare i aktieboken avseende förhållandena den 8 maj 2018. Aktieboken finns sökbar på hemsidan elementica.se. Aktieägare som företräds av ställföreträdare eller ombud skall kunna uppvisa en av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Legitimation krävs för att deltaga på stämman.


Anmälan om deltagande i årsstämman bör göras senast den 10 maj klockan 17.00. Anmälan kan skickas till Bahnhof antingen under adress Bahnhof AB, Att: Angelica Svensson, Tunnelgatan 2, 111 37 STOCKHOLM, eller elektroniskt via e-post till angelica.svensson@bahnhof.net - vänligen uppge namn och person- eller organisationsnummer. I förekommande fall bör fullmakt för ställföreträdare och ombud bifogas.

 

Förslag till dagordning (2019)

 

1.     Val av ordförande vid stämman

 

2.     Val av sekreterare

 

3.     Upprättande och godkännande av röstlängd

 

4.     Godkännande av dagordning

 

5.     Val av en eller flera justeringsmän

 

6.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

 

7.     Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. I anslutning till denna punkt, anförande av den verkställande direktören och eventuella frågor från aktieägarna

 

8.     Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 

 

9.     Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören

 

10.  Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter

 

11.  Fastställande av arvode till styrelse och revisorer

 

12.  Val av styrelse

 

13.  Val av revisor

 

14.  Stämmans avslutande

 

Förslag

Punkten 10

Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara fem och antalet suppleanter noll.

 

Punkten 12

Omval av sittande styrelse. 

  

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse till beslut hålls tillgängliga på Elementicas hemsida www.elementica.se eller hos moderbolaget Bahnhof på adress Tunnelgatan 2, 111 37 Stockholm, senast två veckor före stämman.

 

PRESS AND MEDIA ENQUIRIES
Jon Karlung, CEO, Bahnhof AB / Elementica AB
info@elementica.se