Turn Your Data Center Power Equations Up-Side Down

Reserve now Aktiebok News
Kallelse till årsstämma 2018
16/04/2018

Aktieägarna i Elementica Data Center Construction AB (publ) ("Elementica") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 15 maj 2018 klockan 15.00 på moderbolaget Bahnhofs kontor med adress Tunnelgatan 2, Stockholm.

Rätt att delta i årsstämman har sådan aktieägare som antecknats som aktieägare i aktieboken avseende förhållandena den 8 maj 2017. Aktieboken finns sökbar på hemsidan elementica.se. Aktieägare som företräds av ställföreträdare eller ombud skall kunna uppvisa en av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Legitimation krävs för att deltaga på stämman.

Anmälan om deltagande i årsstämman bör göras senast den 11 maj klockan 17.00. Anmälan kan skickas till Bahnhof antingen under adress Bahnhof AB, Att: Angelica Svensson, Tunnelgatan 2, 111 37 STOCKHOLM, eller elektroniskt via e-post till angelica.svensson@bahnhof.net - vänligen uppge namn och person- eller organisationsnummer. I förekommande fall bör fullmakt för ställföreträdare och ombud bifogas.

 

Förslag till dagordning (2018) 

 1. Val av ordförande vid stämman 
 2. Val av sekreterare 
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
 4. Godkännande av dagordning 
 5. Val av en eller flera justeringsmän 
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. I anslutning till denna punkt, anförande av den verkställande direktören och eventuella frågor från aktieägarna 
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören 
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter 
 11. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer 
 12. Val av styrelse 
 13. Val av revisor 
 14. Stämmans avslutande

Förslag

Punkten 10
Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara fem och antalet suppleanter noll. 


Punkten 12
Omval av sittande styrelse.  


Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse till beslut hålls tillgängliga på Elementicas hemsida www.elementica.se eller hos moderbolaget Bahnhof på adress Tunnelgatan 2, 111 37 Stockholm, senast två veckor före stämman.

 

Årsrapport 2018

PRESS AND MEDIA ENQUIRIES
Jon Karlung, CEO, Bahnhof AB / Elementica AB
info@elementica.se